Dana PU rensevæske 599 500ml rensemiddel

9040
Dana PU rensevæske 599
  • Varenummer: 1644533
  • EAN: 5701159904007
175,00kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana rensevæske 599 PU er et rensemiddel, der hurtigt og effektivt fjerner frisk polyuretanskum. PU-Rensevæske har monteret en handy sprayknap, hvilket gør det muligt at anvende den som en normal spraydåse til f.eks. afrensning af værktøj og lignende. Den er også især velegnet til rensning af NBS-skumpistoler både ind- og udvendig. 

Produktfordele

  • Handy sprayknap
  • Hurtig og effektiv fjernelse af frisk polyuretanskum
  • Nem at anvende

Specifikationer for Dana rensevæske 599 PU 9040

  • Producent: Dana Lim
  • Model: PU-Rensevæske
  • Volume: 500 ml
  • Farve: Klar

Downloads

Produktinformation - Dana Lim Rensevæske 599
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Rensevæske 599

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280)

Reaktion: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevaring: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Bortskaffelse

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.