Dana fugeskum budget 590 500ml PU skum

7602
Dana fugeskum budget 590
  • Varenummer: 5028203
  • EAN: 5701159760207
54,40kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana Budget PU skum 590 (7602) er en allround PU-skum, som er klar til brug. Denne 1-komponent polyuretanskum anvendes ved montering af døre og vinduer, isolering og lyddæmpning samt udfyldning af mindre huller og hulrum. Dana Budget PU skum binder og isolerer rigtig godt, og hæfter på de fleste byggematerialer. Dog ikke teflon, silikone, polyethylen og andre lignende limafvisende flader. Dana Budget PU skum tåler ikke sollys/UV-lys, hvorfor det altid skal overmales/dækkes. 
NB: Indeholder ikke CFC, HFC eller HCFC drivmidler. 

Produktfordele

  • Binder og isolerer fortræffeligt
  • Hæfter på de fleste forskellige byggematerialer
  • Mange anvendelsesmuligheder

Specifikationer for Dana Budget PU skum 590 7602

  • Producent: Dana Lim
  • Model: Budget PU skum
  • Volume: 500 ml
  • Farve: Gulbrun
  • Bestandighed: Ca. -40oC til 90oC (kortvarigt op til 130oC)

Downloads

Produktinformation - Dana Lim Budget PU Skum 590
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Budget PU Skum 590

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan skade børn, der ammes. (H362)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. (P280)

Reaktion: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette

kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevaring: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Bortskaffelse: Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.