Dana brøndskum 597 750ml PU skum

7616
Dana brøndskum 597
  • Varenummer: 4882700
  • EAN: 5701159760603
350,75kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana brøndskum 597 PU skum er en 1-komponent polyuretanskum, som er klar til brug. PU-Brøndskum isolerer og binder fortræffeligt, og hæfter på de fleste byggematerialer som f.eks. gammel og ny beton, tør som våd, murværk, tegl, pudslag og træ. Det hæfter dog ikke på polyethylen, teflon, silikone og lignende afvisende flader. Vi gør opmærksom på, at PU-skum ikke tåler sollys/UV-lys, hvorfor det altid skal dækkes/overmales. Anvendes typisk til limning/montering af brøndringe, udfyldning af mindre huller og hulrum, ved rørgennemføringer m.m. 

Produktfordele

  • Klar til brug
  • Hæfter på mange forskellige materialer
  • Fortræffelig binding og isolering

Specifikationer for Dana brøndskum 597 PU skum 7616

  • Producent: Dana Lim
  • Model: PU-Brøndskum
  • Volume: 750 ml
  • Farve: Gulbrun
  • Bestandighed: -40°C til 90°C 

Downloads

Produktinformation - Dana Lim PU Brøndskum 597
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim PU Brøndskum 597

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan skade børn, der ammes. (H362)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Forebyggelse

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

(P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. (P280)

Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevaring

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Bortskaffelse

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.