Woly imprægneringsspray 300ml

3801
Woly imprægneringsspray
  • Varenummer: 5822382
  • EAN: 5000204061734
99,95kr.
pr. stk.
På fjernlager 1-5 hverdage Fragtpris: 59,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Woly imprægneringsspray 300 ml beskytter dit fodtøj mod vand og snavs, så de holder sig pæne og tørre i længere tid. Inprægneringen tillader stadig skoen at ånde. Imprægningen er ikke egnet til laklæder og metalliske materialer.

Sikkerhedsdatablad

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 Undgå indånding af spray.

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.