Plasti-kote zink primer 400ml spraymaling 599

360010599 grunder
Plasti-kote zink primer
  • Varenummer: 5044044
  • EAN: 5055018101558
99,00kr.
pr. dåse
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt
Plasti-Kote metal zink primer er en rusthindrende grundmaling til jern indeholdende ca. 92% zink (kold galvanisering) Mat lysegrå i farven. Rengør overfladen grundigt inden påføring. Påføres med flere tynde lag. Varmebestandig på til 260 grader.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.