Plasti-kote metal primer 400ml spraymaling grå 10601

360391400 grunder
Plasti-kote metal primer
  • Varenummer: 8017048
  • EAN: 071915149207
79,00kr.
pr. dåse
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt
Plasti-Kote metal primer er en rusthindrende grundmaling. Må ikke slibes.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH208 Indeholder Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.