Plasti-kote brændeovn 152 400ml spraymaling

360026030
Plasti-kote brændeovn 152
  • Varenummer: 5046856
  • EAN: 5055018131746
79,00kr.
pr. dåse
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt
Plasti-Kote brændeovn 152 er den perfekte og nemme løsning når brændeovnene trænger til en opfriskning. Ovnen skal være kold før og under påføring. Gennemtør efter 2-3 timer ved en stuetemperatur på 21 grader. Varmebestandig op til 425 grader.

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.