Kvit fluespray 600g

328701050
Kvit fluespray
  • Varenummer: 1371829
  • EAN: 3664715034568
159,00kr.
pr. fl
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Kvit fluespray er en specielt fremstillet fluespray til brug i stalde og beboelse. Kvit Staldchok Fluespray D har en speciel jetdyse med meget stor udstrømnings- og spredeevne. Midlet dræber øjeblikkeligt fluer, myg, hvepse og andre flyvende insekter.

For at opnå bedst mulig udnyttelse af giften, sprøjtes der i mindst 5 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

Specifikationer for Kvit Fluespray

  • Indhold: 600 g
  • Klar-til-brug
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Fare

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C / 122°F.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.