Ecostyle hvepsefri skumspray 300ml klar til brug

905
Ecostyle hvepsefri skumspray
 • Varenummer: 5342073
 • EAN: 5707883009056
249,95kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Ecostyle Hvepsefri Skumspray 300 ml er en spray med skum til bekæmpelse af hvepse i og omkring hvepseboet. Skummet hindrer at hvepse flyver ud af hullet og angriber den, der anvender sprayen og holder samtidig hvepsene inde i boet. Fjern ikke hvepseboet med skummet lige efter behandlingen, idet senere tilflyvende hvepse også skal bekæmpes. Skummet virker nemlig i flere timer efter udsprøjtning.

 

Hvepse bør kun bekæmpes, hvis hvepseboet befinder sig i eller omkring huset, hvor det kan være til fare for mennesker. Skummet indeholder pyrethrin, som hurtigt slår hvepsene ihjel. Skummet er ikke farligt for mennesker og miljøet. Hvepsebo under jorden i eksempelvis græsplæner kan være meget store og skal behandles flere gange. Hvis hvepsene graver sig gennem skummet, dør de hvepse, der rammes af skummet, men andre hvepse, der flyver gennem det nye hul lever videre, og derfor skal der også genbehandles i disse tilfælde.

 

I en Ecostyle Hvepsefri Skumspray 300 ml er der rigeligt skum til 10-12 almindelige hvepsebo. Skumsprayen rystes grundigt før brug. Den røde tap øverst er en transportsikring og fjernes før brug. Hold flasken lodret og sprøjt godt ind i indflyvningshullet til hvepseboet til hulrummet er fyldt. 

 

Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

 

Produktfordele

 • Omgående og vedvarende virkning
 • Sprøjtes direkte ind i hvepseboet
 • Dækker hurtigt hullet, så hvepsene ikke kan flyve ud, men dør øjeblikkeligt
 • Virkning i flere timer, så senere tilkomne hvepse også bekæmpes

Produktspecifikationer for Ecostyle Hvepsefri Skumspray

 • Deklaration: 0,21% pyrethrin (indeholder limonen)
 • Indhold: 300 ml skum klar til brug
 • Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes mod hvepse inden- og udendørs
 • Opbevaring: Beskyt mod direkte sol og temperaturer over 50ºC. Undgå brug af åben ild. Spray ikke mod flammer eller glødende genstande og hold afstand til antændningskilder. Anvendes kun udendørs, eller hvor der er god udluftning Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
 • Rækkeevne: ca. 10 hvepsebo afhængig af størrelsen
 • Tom emballage: kan bortskaffes med dagrenovationen
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Fare

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H302 Farlig ved indtagelse.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder(R)-p-Mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.(P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.(P211)

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Undgå udledning til miljøet. (P273)

Udslip opsamles. (P391)

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F.(P410+P412)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.