Ecostyle fluefri spray 500ml klar til brug

880
Ecostyle fluefri spray
  • Varenummer: 5224697
  • EAN: 5707883008806
199,95kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Ecostyle Fluefri Spray 500 ml er en meget effektivt insektspray, der kun skal bruges i små mængder ad gangen. Behandl også glatte og hårde overflader som vægge, loft, vinduer, vinduesrammer og lamper og insekterne dør, når de berører disse flader op til flere dage efter behandling afhængig af overfladens beskaffenhed og lysforhold. På bløde overflader, som gardiner, tapet m.m. anbefales det at prøve på et mindre areal først.

 

Man kan udskifte sprayhovedet med det lange rør og man kan således også nå ind under paneler og andre steder, hvor det ellers er svært at nå skjulte insekter. FlueFri er baseret på det aktive stof pyrethrin, som er udvundet af krysantemumblomsten. Drivmidlet er propan/butan.

Omryst flasken før brug. FlueFri er meget effektivt og der skal kun bruges små mængder ad gangen. Anvend normalt det almindelige sprayhoved, som sidder på fra starten. Hvis man ønsker at målrette sit sprøjt eller ramme ind under paneler og lign. er det lange dyserør, meget anvendeligt. Dette udskiftes blot med det almindelige sprayhoved.

Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Produktfordele

  • Bekæmper alle flyvende og kravlende insekter
  • Dobbeltvirkende effekt - både omgående virkning samt langtidseffekt
  • Ekstra langt dyserør medfølger, som anvendes under paneler og lignende

Produktspecifikationer for Ecostyle Fluefri Spray

  • Miljøstyrelsens godkendelse: Må anvendes til bekæmpelse af fluer og andre flyvende insekter indendørs. Må også anvendes til bekæmpelse af kravlende insekter i lukkede rum og beboelser
  • Opbevaring: Skal beskyttes mod direkte sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50° C
  • Tom emballage: Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen
  • Indhold: 500 ml klar til brug
  • Deklaration: 0,4% (4 g/kg) pyrethrin I+II som aerosol
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Indeholder(R)-p-Mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.(P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Undgåindånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (P261)

Undgå udledning til miljøet. (P273)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvisdette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Ved brand: Anvend pulver eller sand til brandslukning. (P370+P378)

Udslip opsamles. (P391)

Opbevares under lås. (P405)

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50° C/122° F.(P410+P412)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.