Fermacell klæbefuge 310ml

79223
Fermacell klæbefuge
  • Varenummer: 5979762
  • EAN: 4007548005838
129,00kr.
pr. patron
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Fermacell klæbefuge 1 patron á 310 ml (79223) er en spartelmasse, du kan anvende denne klæbefuge til at lime retkantede fibergipsplader sammen, hvor du kan bruge den til både loft og vægge. Ved brug af 3 mm klæbestreg, har Fermacelle Klæbefuge en rækkevidde på 15 m pr. patron. 

Ved montering skal klæbefugen påfores på den monterede plade, hvor du støder den næste plade tæt imod, så der er ca. 0,5-1 mm mellemrum. Der vil være lidt overskdende klæbefuge, som bliver presset ud af samlingen, som fjerne dagen efter. Lokalirriterende dissocyanat, og kan virke overfølsom ved kontakt med huden og ved indånding.

Produktfordele

  • Kan anvendes til både vægge og loft

Specifikationer for Fermacell klæbefuge 310ml 79223

  • Producent: Fermacell
  • Produkt: Klæbefuge
  • Volume: 1 patron á 310 ml
  • Rækkevidde: 15 m pr. patron (ved klæbefuge på 3 mm)
  • Hærdning: Ca. 24 timer ved 15C - 25C

Downloads

Montagevejledning - Fermacell fibergips
Sikkerhedsdatablad - Fermacell Klæbefuge

På udkig efter et andet produkt?

Se hele udvalget af fibergips

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H332: Farlig ved indånding. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H351: Mistænkt for at fremkalde kræft. H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

P101:Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102:Opbevares utilgængeligt for børn. P201:Indhent særlige anvisninger før brug. P260: Indånd ikke tåge/damp/spray. P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P280:Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P342+P311: Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge. P501:Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.