Dana trælim pu lys 421 750ml

53030
Dana trælim pu lys 421
  • Varenummer: 5890383
  • EAN: 5701159530305
267,00kr.
pr. fl
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana trælim PU lys 421 750ml er en fugthærdende polyurethanlim, som er specielt velegnet til limning af træ, hvor fugtindholdet er højt, samt til limning af metal, hård plast, ekspanderet polystyren (flamingo), keramiske materialer med mere. Desuden skal denne lim anvendes, hvor der stilles høje krav til vandfasthed og styrke. Når limen er hærdet opfylder den kravene til klasse D4, i henhold til EN 204/205. 

Produktfordele

  • Opfylder kravene til D4, i.h.t. EN 204/205
  • Velegnet til materialer med højt fugtindhold

Specifikationer for Dana trælim PU lys 421 750ml 53030

  • Producent: Dana Lim
  • Produkt: Trælim PU Lys
  • Volume: 750 ml
  • Farve/hærdet: Klar gullig/klar hvidlig
  • Bestandighed: Vandklasse D4, i henhold til EN 204/205

Downloads

Produktinformation - Dana Lim Trælim PU Lys 421
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Trælim PU Lys 421

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Farlig ved indånding. (H332)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)

Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTLINJEN/læge. (P342+P311)

Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.