Plastic Padding 16g ekstra hærder

335018000
Plastic Padding
  • Varenummer: 3921210
  • EAN: 7311850983867
45,95kr.
pr. tb
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Loctite Plastic Padding ekstra hærder til diverse Plastic Padding-spartelmasser. Dog IKKE Gelcoat Filler og Marine Epoxy.

Specifikationer for Loctite Plastic Padding ekstra hærder

  • Producent: Loctite
  • Model: Ekstra hærder
  • Væge: 16 g
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H242 Brandfare ved opvarmning.

H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Indeholder: Dibenzoylperoxid .

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P234 Opbevares kun i den originale beholder.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P391 Udslip opsamles.

P403 Opbevares på et godt ventileret sted.

P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 50 °C.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.