Dana PVC Rørlim 309 150ml speciallim

7907
Dana PVC Rørlim 309
 • Varenummer: 5716265
 • EAN: 5701159790709
132,95kr.
pr. tb
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana PVC Rørlim 309 (7907) er en spalteflydende lim, der vil give en svagt uklar limfuge. Dette produkt er hurtighærdende og specielt udviklet til professionelt brug. PVC Rørlim 309 bruges i forbindelse med samling af hård PVC/ABS rør og -fittings, og limning af PVC folie i forbindelse med rørisolering.

Produktfordele 

 • Hurtighærdende

Specifikationer for Dana PVC Rørlim 309

 • Producent: Dana Lim
 • Model: PVC Rørlim
 • Volume: 150 ml
 • Farve: Transparent
 • Bestandighed: Ca. 95°C afhængig af styrkekravet. Limen er termoplastisk, hvilket vil sige, styrken reduceres i takt med øget temperaturer

Download

Produktinformation - Dana Lim Sekundlim 351
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Sekundlim 351

Brugsanvisning

 • Forberedelse: Limfladerne skal være nyrensede, tørre og fri for olie, slipmiddel, støv og løse partikler. Fladerne afrenses med acetone.
 • Påføring: Rørlimen påføres begge flader i et tyndt ensartet lag, hvorefter emnerne straks samles.
 • Hærdning: Mekanisk belastning bør undgås i mindst 10 minutter. Trykprøvning må foretages efter ca. 1 døgn.
 • Rengøring: Våd lim afrenses med acetone. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder vaskes med vand og sæbe.
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Flam. Liq. 2; H225, Meget brandfarlig væske og damp.

Eye Irrit. 2; H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

STOT SE 3; H336, Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102, Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse

P280, Bær øjenbeskyttelse.

P210, Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning

forbudt.

P271, Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Bortskaffelse: P501, Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.