Dana Epoxy Rapid 332 24ml epoxylim

1753
Dana Epoxy Rapid 332
  • Varenummer: 1480215
  • EAN: 5701159175308
146,25kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana Epoxy Rapid 332 (1753) er en stærk hurtighærdende 2-komponent epoxylim, som er vandfast og tåler de fleste opløsningsmidler. Produktet er slibbart og overmalbart. Epoxy Universal 335 er vandfast, og kan klare de fleste opløsningsmidler. Den anvendes til limninger, hvor der er særlige krav til styrke og bestandighed. Kan anvendes på de fleste typer af materialer, som f.eks. metaller, glas, porcelæn, træ, læder og plasttyper som hård PVC, plexiglas, polyester og polystyren. 

Produktfordele

  • Vandfast
  • Hurtighærdende 
  • Kan slibes og overmales
  • Velegnet til næsten alle typer af materialer

Specifikationer for Dana Epoxy Rapid 332

  • Producent: Dana Lim
  • Model: Epoxy Rapid
  • Volume: 24 ml
  • Bestandighed: Ca. -40°C til 100°C

Download

Produktinformation - Dana Lim Epoxy Rapid 332
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Epoxy Rapid 332

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Miljøfare

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H315, Forårsager hudirritation.

H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102, Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse: P261, Undgå indånding af tåge / damp.

P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj.

Reaktion: P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Bortskaffelse: P501, Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.