Dana brandhæmmende skum 586 750ml NBS PU skum Fire Guard

7646
Dana brandhæmmende skum 586
 • Varenummer: 1683065
 • EAN: 5701159764601
329,95kr.
pr. stk.
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 45,00
Husk også
Varenummer
Pris:

Produkt

Dana brandhæmmende PU skum 586 er en 1-komponent polyuretanskum, som er professionel brandhæmmende, og passer til NBS Pistol. Ved hjælp af pistolen, er det muligt at opnå en kontrolleret ekspansion, hvilket gør det nemmere at påføre den rette mængde. I holdhold til EN 1366-4 anvendes denne skum i lineære fuger, hvor der er krav om brandmodstandsevne. Anvendelsesområder er typisk små-huller og sprækker samt i vinduesfuger og omkring indgangsdøre. Kan også anvendes til installationsgennemføringer med stålrør, hvor der er krav om brandmodstandsevne i henhold til EM 1336-3. 

Produktfordele

 • Brandhæmmende
 • Brandtest: EN 1366-4
 • Høj isolerings- og vedhæftningsevne
 • Perfekt til sprækker og småhuller i vinduesfuger og ved branddøre
 • Til NBS Pistol

Specifikationer for Dana brandhæmmende PU skum 586 Fire Guard 7646

 • Producent: Dana Lim
 • Model: Fire Guard
 • Volume: 750 ml
 • Farve: Rød
 • Bestandighed: Fra -50oC til 90oC ved normal anvendelse

Downloads

Produktinformation - Dana Lim Fire Guard PU Foam 586
Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Fire Guard PU Foam 586

Dana Lim Fire Guard

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Warning Symbol

Kronisk sundhedsfare

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H222, H229)

Farlig ved indtagelse. (H302)

Forårsager hudirritation. (H315)

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. (H334)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

(P210)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271)

Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker. (P280)

Reaktion: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis

dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Opbevaring: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)

Bortskaffelse: Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.