Aalborg Portland rapid cement 25kg

4042101
Aalborg Portland rapid cement
  • Varenummer: 8321689
  • EAN: 5709328102209
87,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Rapid Aalborg cement er en portlandcement, styrkeklasse 52,5 N, der er fremstillet ved formaling af portlandcementklinker med tilsætning af op til 5 % kalkfiller. Rapid Aalborg cement har et ækvivalent alkaliindhold på 0,5-0,6 %. Cementen betegnes som en moderat sulfatbestandig cement, da cementklinkermineralet C3A er < 8 %. Cementen har et kromatindhold på ? 2 mg/kg, og har gennemgået en antikrom-eksem process, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder, herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Basis Aalborg Cement er en miljøvenlig cement, da der blandt andet på grund af indholdet af mikrofiller bruges mindre energi i produktionen.

Anvendelse

Rapid Aalborg Cement kan anvendes til beton til alle formål og i alle miljøklasser. Cementen er en traditionel ren portlandcement, der er velegnet til gulve og slidlag. Det lave indhold af kalkfiller bevirker, at den er mindre følsom overfor udtørring af den friske beton end portlandkalkstenscementer. Beton med Rapis aalborg Cement skal som al anden beton beskyttes mod udtørring iht. DS 482. Cementen kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning med videre.

Anbefales til:

  • Gulve
  • Slidlag
  • Udendørsbelægninger
  • Vandbassiner
  • Bordplader

Specifikationer for Aalborg Portland rapid cement 25kg 

  • Type: Rapid cement
  • Indhold: 25 kg
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Undgå indånding af pulver. (P261)

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 +

P340 + P312)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.