Aalborg Portland hvid cement 25kg

Aalborg Portland hvid cement
  • Varenummer: 8919599
  • EAN: 5709328102803
143,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Aalborg White Cement er en hvid portlandcement, styrkeklasse 52,5 R med høj sulfatbestandighed og særligt høje 28 døgn styrker. Cementen har et ækvivalent alkaliindhold på 0,1 - 0,3 %, og kan betegnes efter de fleste landes normer som en lavalkali-cement. Aalborg White er en cement med høj sulfatbestandighed, da cementklinkermineralet C3A er < 5 %. Cementen har et kromatindhold på ? 2 mg/kg, hvilket er et naturligt lavt kromatindhold, og dermed er holdbarheden ubegrænset med hensyn til indhold af vandopløseligt kromat.

Anvendelse

Aalborg White Cement kan anvendes til alle formål og i alle miljøklasser, men vælges dog fortrinsvis, hvis der ønskes en hvid eller lys beton, evt. med henblik på indfarvning. I visse tilfælde vælges denne cement dog på grund af dens ekstra lave alkaliindhold og høj sulfatbestandighed, for eksempel hvis der i en elementproduktion er stillet krav hertil. Aalborg White Cement kan anvendes sammen med mineralske tilsætninger (flyveaske og mikrosilica) med doseringsniveau som anført i DS/EN 206-1, men tilsætning af flyveaske vil dog medføre at betonen bliver grå. Cementen kan endvidere anvendes til fremstilling af hvide eller indfarvede muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning m.v.

Anbefales til:

  • Gulve
  • Slidlag
  • Vægge
  • Opmuring
  • Pudsning

Specifikationer for Aalborg Portland hvid cement 25kg 

  • Type: Hvid cement
  • Indhold: 25 kg
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Undgå indånding af pulver. (P261)

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 +

P340 + P312)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.