Aalborg Portland basis cement 25kg

42ps/pll
Aalborg Portland basis cement
  • Varenummer: 8321663
  • EAN: 5709328102254
75,00kr.
pr. pose
Varenummer
Pris:

Produkt

Basis Aalborg Cement er en portlandkalkstenscement, styrkeklasse 52,5 N, der fremstilles ved samformaling af portlandcementklinker og op til 20 % finkornet kalkfiller. Cementen har et ækvivalent alkaliindhold på 0,5-0,6 %. Basis Aalborg Cement betegnes som ikke sulfatbestandig, da det er en portlandkalkstenscement. Cementen har et kromatindhold på ? 2 mg/kg, og har gennemgået en antikrom-eksem process, hvor indholdet af vandopløseligt kromat vil være mindre end 2 mg/kg cement. Virkningen af kromneutraliseringen garanteres for sække på paller med ubrudt folie i 10 måneder, herefter i 2 måneder ved hensigtsmæssig opbevaring. Basis Aalborg Cement er en miljøvenlig cement, da der blandt andet på grund af indholdet af mikrofiller bruges mindre energi i produktionen.

Anvendelse

Basis Aalborg Cement anvendes som bindemiddel ved fremstilling af beton eller mørtel og kan anvendes til beton til alle formål og i alle miljøklasser. DS2426 tillader dog ikke CEM II/A-LL anvendt til svømmebassiner, marine konstruktioner samt i særlige kemiske aggressive miljøer svarende til eksponeringsklasse XA3. Cementen kan endvidere anvendes til muremørtler, herunder KC-mørtler, til opmuring, pudsning med videre. Indholdet af finkornet kalkfiller bevirker, at beton med Basis Aalborg cement er særlig følsom over for udtørring af den friske beton, og det tilrådes derfor at afdække nyudstøbt beton med plast eller forseglingsmiddel så hurtigt som muligt.

Anbefales til:

  • Betonlag
  • Sokler
  • Fundamenter
  • Vægge
  • Udstøbningsblokke

Specifikationer for Aalborg Portland basis cement 25kg 

  • Type: Basis cement
  • Indhold: 25 kg
Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Ætsende

Warning Symbol

Sundhedsfare

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)

Undgå indånding af pulver. (P261)

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302 + P352)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. (P304 +

P340 + P312)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.