Borup tagtæt 4ltr

651000120
Borup tagtæt
 • Varenummer: 4381869
 • EAN: 5701213030482
329,00kr.
pr. spand
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Borup Tagtæt 4,0 kg (4381869) er en stærk løsning til dit tag, når utætheder skal undgås. Borup Tagtæt er produceret med gummi- og glasfibertilsætning for at opnå ekstra lang levetid, slidstyrke samt elasticitet. Borup Tagtæt holder sig elastisk i op til 20 år, og følger desuden underlagets bevægelser. Borup Tagtæt er velegnet til tætning af f.eks. tagpap-, eternit-, skifer-, beton-, cement- og tegltage. Borup Tagtæt påføres med stiv pensel eller kost. 
Borup Mur- og sokkelasfalt anvendes som primer til Borup Tagtæt, hvis nødvendigt. 

Produktfordele

 • Rigtig lang levetid
 • Super elastisk, følger underlagets bevægelser
 • Kan anvendes på mange typer underlag
 • Nem at påføre

Specifikationer for Borup tagtæt 4ltr 651000120

 • Producent: Borup
 • Model: Tagtæt
 • Farve: Sort
 • Indhold: 4,0 kg
 • Rækkeevne: Ca. 1 m2 pr. liter
 • Leverandør varenummer: 651000120

Downloads

Sikkerhedsdatablad - Borup Tagtæt
Monteringsvejledning - Borup Tagtæt

På udkig efter et andet produkt?

Se hele udvalget af tagasfalt

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.