Borup mur- og sokkelasfalt 4ltr

654200120
Borup mur- og sokkelasfalt
 • Varenummer: 5868618
 • EAN: 5701081708810
189,00kr.
pr. spand
På lager 1-2 hverdage Fragtpris: 89,00
Varenummer
Pris:

Produkt

Borup mur- og sokkelasfalt i 3,8 liter spand (5868618) er en terpentinopløst asfalt, som tørrer mod en ikke-klæbende hård overflade, som bliver blød ved varmepåvirkning som f.eks. ved direkte sollys. Den anvendes til vedligeholdelse og isolering af beton, murværk m.v. mod fugtgennemslag. Primært anvendes den som fugtisolering på sokler og fundamenter, både til over og under terræn, eller blot som opfriskning af husets sokkel. Derudover benyttes den også til overstrygning på metal og paptage, isoleringsmiddel i ensilage-siloer og som rustbeskyttelse på zink og jern. 
Borup Mur- og sokkelasfalt mætter gamle og udtørrede paptage og andre sugende underlag før brug af Borup Tagtæt, så elasticiteten i Borup Tagtæt bibeholdes. Derudover er Borup Mur- og sokkelasfalt også egnet til brug på beton, cement, eternit, skifer, træ, metal med mere. 
Før brug slå overfalden renses omhyggeligt. Overfalden skal være tør og fri for løse partikler og fedtstoffer. Er der ujævnheder skal disse repareres. Produktet er klar til brug efter omrøring. 
Bemærk: Borup mur- og sokkelasfalt er ikke egnet til brug på tjæret tag, med mindre dette er behandlet for mindst 5 år siden!

Produktfordele

 • Perfekt primer for Borup Tagtæt
 • Egnet til mange forskellige typer af overflader
 • Flere forskellige anvendelsesmuligheder

Specifikationer for Borup mur- og sokkelasfalt 3,8ltr 654200120

 • Producent: Borup
 • Model: Mur- og sokkelasfalt
 • Farve: Sort
 • Indhold: 3,8 liter
 • Forbrug: Ca. 4-8 m² pr. liter afhængig af bundens sugeevne
 • Leverandør varenummer: 654200120

Downloads

Sikkerhedsdatablad - Borup Mur- og sokkelasfalt
Monteringsvejledning - Borup Mur- og sokkelasfalt

På udkig efter et andet produkt?

Se hele udvalget af tagasfalt

Anchor for upsale scroll

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket

Warning Symbol

Brandfarlig

Warning Symbol

Sundhedsfare

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Hent sikkerhedsdatablad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag skarpe tilbud, rådgivning og aviser

Ved tilmelding bekræfter jeg at jeg har læst og accepteret betingelserne for nyhedsmailen

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.